Vibrationskalkylatorn

Användningsområde
Enligt AFS 2005:15 skall arbetsgivare på arbetsplatser där arbete med vibrerande verktyg och maskiner förekommer göra en riskbedömning där uppskattning av vibrationsexponeringen kartläggs. För att beräkna den totala dagliga exponeringen för vibrationer kan en exponeringskalkylatorer användas. Kalkylatorn kan också användas för att beräkna den maximala tiden en maskin får användas per dag (den tid som motsvarar gränsvärdet) respektive den maximala tiden en maskin får användas per dag innan särskilda åtgärder från arbetsgivaren måste vidtagas (den tid som motsvarar insatsvärdet).
Beskrivning av metoden
Genom att mata in vibrationsnivå för de maskiner som används i arbetet samt den totala tiden de används/dag så räknar kalkylatorn ut den totala dagliga exponeringen samt hur lång tid man kan använda maskinen innan man uppnår insats- respektive gränsvärdet för vibrationer.
Vibrationsnivåerna för olika maskiner kan inhämtas genom fältmätningar eller genom vibrationsdatabasen.
Styrkor
Kalkylatorn är enkel att använda och att tolka.
Begränsningar
Det är mycket svårt att uppskatta den totala tiden som en maskin används per dag. Om man matar in felaktiga data i kalkylatorn blir också resultatet missvisande.
Utbildning
För mer information om vibrationer se AFS 2005:15 Vibrationer
Rätt att använda
Exponeringskalkylatorn tillhandahålls av Arbetsmiljöverket och är fri att använda på deras hemsida.   
Mätutrustning
Vibrationsmätningsinstrument finns att hyra från instrumentpoolen på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro
Länkar

Hand- och arm vibrationer

Kontaktperson AMM Uppsala
Helena Anundi