Vibrationsdatabasen

Kontaktperson AMM Uppsala: Helena Anundi.
Användningsområde
Enligt AFS 2005:15 ska arbetsgivare på arbetsplatser där arbete med vibrerande verktyg och maskiner förekommer göra en riskbedömning där uppskattning av vibrationsexponeringen kartläggs. I första hand ska mätningar genomföras men som alternativ till mätningar kan vibrationsdatabaserna användas för att få uppgifter om hur mycket ett verktyg eller fordon vibrerar. Databaserna kan exempelvis användas som underlag vid inköp av nya produkter eller som grund vid riskbedömningen.
Beskrivning
Genom att ange tillverkare och modell på verktyget eller fordonet får man uppgifter om vibrationsnivåer för respektive produkt. 
Styrkor
Ett stort antal produkter finns tillgängliga i databasen.
Begränsningar
Vid tolkning av vibrationsnivåerna måste man vara medveten om att vibrationsnivån för ett verktyg eller fordon varierar mycket beroende på hur det används och till vad det används.
Det är därför viktigt att vara uppmärksam på vilka värden som anges i databasen. En del mätresultat baserar sig på tillverkarnas egna uppgifter på mätningar i laboratoriemiljö vilket motsvarar optimala förhållanden. Vid riskbedömning bör därför dessa värden multipliceras med en säkerhetsfaktor på 2.
Utbildning
För mer information om vibrationer se AFS 2005:15 Vibrationer
Rätt att använda
Databaserna tillhandahålls av Yrkes- och miljömedicin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Databaserna är fritt tillgängliga på deras hemsida.