Strain Index

Beskrivning

Strain index, SI, är utvecklad vid University of Wisconsin och publicerades 1995. Metoden är avsedd att användas för hand och underarm vid repetitivt arbete. Ett par studier har visat att poängen samvarierar med besvärsförekomsten. Dessutom har entydlig samvariation i poäng mellan SI och Hand Activity Level (HAL) påvisats. Metoden grundar sig på 6 variabler som bedöms genom enkla observationer, mätningar och skattningar av en person som utför arbetet.
Dessa variabler är: ansträngning – subjektivt skattad av den arbetande eller observerad, ansträngningens andel av arbetscykeln, antal ansträngningar per minut, handledsställning, arbetstakt samt timmar per dag. Dessa variabler tilldelas olika poäng enligt metodens schema.
De sex delpoängen multipliceras till slutpoäng. Beroende på poängens storlek klassas arbetet som säkert, osäkert, viss risk eller riskfyllt. Den multiplikativa ansatsen innebär att poängen snabbt kan stiga långt över de ansatta gränsvärdena vilket dock inte innebär att risken är proportionellt så mycket större.

Anmärkningar

Metoden kräver att en person utför arbetet vilket gör att metoden inte kan användas proaktivt. Strain index tar inte hänsyn till vibrationer eller slag. Instruktionerna till hur exponeringarna ska skattas är inte så tydliga om flera olika kraftmoment förekommer i arbetet. Det har i studier visat sig att riskvärderingen kan skilja sig beroende på om uppskattad maxkraft eller vanligt förekommande kraft används vid bedömningen. Det är därför viktigt att ange hur uppskattning av exponeringarna har skett. De arbetsuppgifter metoden lämpar sig för innebär ofta också risker för skulder/nackproblem vilket metoden inte tar hänsyn till.

Utrustning

Borg CR 10 skala, stoppur

Referenser

Moore JS, Garg A. The Strain Index: a proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity disorders. Am Ind Hyg Assoc J. Maj 1995;56(5):443–456.

Moore S, Vos G. The Strain Index. In: Stanton N et al, editors Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. Boca Raton: CRC Press LLC; 2005. s 83–9.