Fornstedt, Helena

Yrkeshygieniker
Occupational Hygienist
Tel.: 
018-611 38 69
E-post: 
helena.fornstedt[@]akademiska.se

Jag är molekylärbiolog och arbetar sedan 2014 som yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset. Min huvudsakliga uppgift är att utreda fysikaliska och kemikaliska exponeringar på arbetsplatser där man misstänker att det finns ett samband mellan en patients hälsobesvär eller sjukdom och eventuell exponering i arbetsmiljön. Exponeringsutredningen är ett underlag som läkaren sedan använder för att fastställa om det finns ett samband mellan exponering och sjukdom. Som patient får du alltid ta del av exponeringsutredningen och vid behov kan även en avidentifierad version erhållas som kan överlämnas till arbetsgivaren. Arbets- och miljömedicin utreder till viss del även exponering i skolor och bostäder. I de fall det är ett barn som är patient, görs den efterföljande sambandsbedömningen av remitterande barnläkare.

I uppdraget som hygieniker medverkar jag även i kurser, svarar på remisser och allmänna förfrågningar från aktörer eller invånare i vårt upptagningsområde; Uppland, Gävleborgs län och Dalarna och fungerar som sakkunnig i olika sammanhang.

I arbetsuppgifterna ingår även att delta i projekt på avdelningen och med kollegor på andra kliniker i Sverige. Under de närmaste åren är jag verksam i två större samverkansprojekt mellan klinikerna; ”Unga i arbetslivet” och ”Mätutbildning Kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”.

Innan jag kom till AMM arbetade jag ca 10 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i tre olika kommuner, bl.a. i Uppsala. Jag har också arbetat som innemiljöutredare på en konsultfirma. I rollen som inspektör bedömde jag bl.a. risker för ohälsa i främst avseende innemiljöer och smittskydd och fattade beslut med stöd av miljöbalken. I tjänsten som innemiljöutredare gjorde jag praktiska undersökningar, tog prover i problembyggnader, upprättade tekniska rapporter och gav råd om åtgärder.