Patientverksamheten

Övergripande mål
Målet för patientverksamheten vid Arbets- och miljömedicin är primärt att förhindra arbets- och miljörelaterad ohälsa men också att om möjligt medverka i att stärka positiva hälsoeffekter av arbete och omgivande miljö. Vår patientverksamhet sker inom ramen för landstingens förebyggande och behandlande verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Arbetsmiljö
Vi är arbetsmedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Region Uppsala, Region Gävleborg och Dalarnas län och utreder arbetsrelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet samt ger information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vidare ger vi information och bedömningar enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper till med individuella bedömningar i arbetsmiljöfrågor från anställda, skyddsombud, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer eller via remiss från hälso- och sjukvården.
Broschyr:
 
Miljömedicin
Vi är miljömedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Region Uppsala och Dalarnas län och utreder ohälsa relaterad till yttre miljöfaktorer och hemmiljö samt ger information om miljöförbättrande åtgärder. Vidare hjälper vi till med frågor enligt miljöbalken och dess tillämpningar.
 
Gravida
Vi hjälper till med riskbedömningar för gravida anställda enligt AFS 2007:05.
Enligt avtal med Försäkringskassan är vi även behjälpliga med riskbedömning för gravida egenföretagare.
Broschyr:
 
Tjänstbarhetsbedömning
Vi hjälper till med tjänstbarhetsbedömningar och medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
 
Myndigheter
Vi ger också service till myndigheter i arbetsmiljöfrågor. Det gäller tex förfrågningar från Försäkringskassan om kompletterande underlag i individuella arbetsskadeärenden. Vidare hjälper vi till med förfrågningar från kommunens miljökontor samt landstingets miljöenhet.