Om oss

Vårt uppdrag

Arbets- och miljömedicin i Uppsala är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs. Arbets- och miljömedicin utgör också en enhet inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Arbets- och miljömedicinens övergripande uppdrag är att utgöra ett kunskapscentrum och en expertfunktion för övriga aktörer i upptagningsområdet som arbetar med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus. Verksamheten är i grunden medicinskt orienterad. Arbetet är inriktat på fysikaliska, kemiska, biologiska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i miljön, inkluderande discipliner som toxikologi, psykologi, epidemiologi och biostatistik, beteendevetenskaplig utrednings- och testmetodik, hygienisk och ergonomisk mätmetodik samt laboratorieverksamhet. Arbets- och miljömedicinen spänner över ett stort kunskapsområde; alltifrån miljöns påverkan på cellnivå till t.ex. arbetsorganisationens inverkan på hälsan.

Verksamheten vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset syftar till att bedriva kvalificerad riskbedömning, riskkontroll, patientutredning, information och utbildning inom området arbets- och miljömedicin. Dessutom ges service i sådana frågor åt hälso- och sjukvården, statliga och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

Vision & Organisation

Verksamheten vid Arbets- och miljömedicin har som övergripande vision att bidra till ett samhälle där hälsan stärks och inte påverkas negativt av omgivningsmiljö och inomhusmiljö, en hållbar arbetshälsa hos individen, där arbetet främjar den goda hälsan och där dålig hälsa och sjukdom kan förebyggas.

Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län utgör upptagningsområde för den arbetsmedicinska verksamheten. Den miljömedicinska verksamheten bedrivs enbart i Uppsala län.

Arbets- och miljömedicin är ett eget verksamhetsområde, med egen verksamhetschef och budget. Landstingsverksamheten är administrativt placerad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samverkansnämnden för Uppsala- och Örebroregionen fastlägger årligen genom rekommendation förslag till verksamhetens inriktning och omfattning. Det åligger sedan Akademiska sjukhuset att genomföra verksamheten i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation. En ledningsgrupp finns för verksamheten med två representanter från vartdera av de tre landstingen. Gruppens funktion är att vara ett beredande organ till samverkansnämnden med uppgift att

  • följa upp verksamheten
  • bereda förslag till budget
  • föreslå och bereda förslag till ändrad inriktning av verksamheten
  • bereda frågor som berör arbets- och miljömedicinska verksamheten inom Uppsala-Örebroregionen tillsammans med ledningsgruppen för Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Arbets- och miljömedicin är också en forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Teresia Nyman är verksamhetschef, ergonom. I ledningsgruppen ingår förutom verksamhetschefen Magnus Svartengren professoröverläkare, Martin Tondel, överläkare och Corina Covaciu, överläkare. I den regionala ledningsgruppen för de tre länen ingår: från Uppsala län verksamhetschefen och Christina Lindberg; från Gävleborgs län Bo Wallbäcks och Hanna Höghielm; samt från Dalarnas län Johan Hallberg och Per Guldbrand.

Utbildning

Arbets- och miljömedicin är en del av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk vetenskap och medverkar i universitetets grund- och forskarutbildning samt arrangerar uppdragsutbildningar. Men utbildning till olika vårdgivare, arbetsmarknadens parter, institutioner i samhället m.fl. är också en central och viktig uppgift. Vi kan skräddarsy utbildningar inom och utom universitetets ram för intresserade grupper.

Redan på 1700-talet undervisade Carl von Linné om yrkessjukdomar för sina studenter. En avhandling om hantverkarnas sjukdomar baserad på Ramazzinis bok presenterades av Nicolaus Skragge 1765. I modern tid startade en veckokurs i yrkesmedicin på läkarprogrammets tionde termin under första hälften av 1980-talet. Utbildningen i arbets- och miljömedicin har därefter förändrats men ingår fortfarande i blivande läkares grundutbildning.

Verksamhetsberättelser:
2020, 20192018, 2017, 2016, 20152014,  2013,  2012,  2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006