Förhöjda halter av flera teflonliknande ämnen i Uppsalas dricksvatten

2012-09-15

I slutet av augusti 2012 uppmättes förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i Uppsalas kranvatten. Provtagningarna av vattnet föranleddes av att ämnena hittats i blodprov hos gravida.

PFAA används för ämnenas ytaktiva egenskaper som impregneringsmedel för kläder och i skumsläckare. Mark och grundvatten har förorenats och man söker föroreningskällan. Provtagningar på svenska kvinnor under åren 1996-2010 hade visat 11% ökning per år, dvs en fördubbling av halterna i blod på 6 år. Ohälsoeffekter hos människa är dåligt utforskade men djurförsök har visat att dessa ämnen kan ge missbildningar, leverskador samt påverkad ämnes- och fettomsättning. Enligt den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) finns det för ett av de påvisade ämnena ett rekommenderat dagligt intag på 150 ng/kg kroppsvikt/dag, perfluoroktansulfonat (PFOS). Enligt Livsmedelsverket i Uppsalas riskvärdering skulle det dagliga intaget av PFOS max kunna uppgå till 10% av detta rekommenderade intag. Men för det ämne som hade högsta halterna i vattnet, perfluorhexansulfonat (PFHxS) finns inget rekommenderat dagligt intag. Vatten från förorenade delar av vattennätet skulle kunna ge 30 ggr högre intag än man normalt får i sig via maten av ämnet PFHxS. Vid intag av flera skadliga ämnen med liknande sammansättning kan dock en samverkande toxisk effekt förväntas, den s.k. cocktaileffekten. I uppsala söker man källan till att grundvattentäkterna förorentas. Tidigare erfarenheter har visat att marken runt flygplatser kan förorenas av skumsläckningmedel. De högsta halterna i Sverige har uppmätts i prover runt Tullinge flygplats i Stockholm. Ärna flygplats är därför i fokus, även om allt strängare miljöregler inneburit minskad användning sedan början av 90-talet. I början av 80-talet introducerades dessa ämnen i brandskum på flygplatser. Eftersom ämnena är mycket persistenta i naturen kan nuvarande kontaminering härröra från historiska utsläpp. En annan tänkbar källa är släckningsarbetet av den stora torvbranden hos Uppsala energi 1990. Den stora klädtillverkaren 3M slutade använda PFOS och nedbrytningsprodukter därav år 2002. Dock med användning av andra perfluorerade ämnen istället. Uppsala vatten har tillvidare valt att stänga de dricksvattentäkter som har förhöjda halter under hösten 2012. Även vattentäkten för Akademiska sjukhuset visade förhöjda värden av PFAA som stängdes samtidigt. Landstingsservice har dock beslutat att sjukhuset använder sin vattentäkt sedan 15 november 2012, med motiveringen att "halterna sannolikt inte innebär något hälsoproblem". Ett problem kan dock finnas för vissa patientgrupper, fra dialyspatienterna. För en person i regelbunden dialys kan 25 000 liter vatten användas per år. Med tankte på att de perfluorerade ämnena är svårnedbrytbara och kan ackumuleras i kroppen, kan dialyspatienter riskera särskilt hög exponering. Därför kommer nu blodprover tas på dialyspatienter på Akademiska sjukhuset.
 

Källa:
Riskvärdering av A. Glynn, Livsmedelsverket. 2012. (uppdaterad december 2013)
"Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i Uppsalas dricksvatten". (PDF, 654 KB)

Glynn A. m.fl. Perfluorinated Alkyl Acids in Blood Serum from Primiparous Women in Sweden: Serial Sampling during Pregnancy and Nursing, And Temporal Trends 1996–2010. Environ. Sci. Technol., 2012, 46 (16), pp 9071–9079  http://dx.doi.org/10.1021/es301168c