MEBA Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Kontaktperson AMM Uppsala: Peter Palm

Användningsområde    
Enligt 3 § AFS 2005 skall medicinska kontroller genomföras när en riskbedömning visar att det är motiverat. I första hand skall dessa risker åtgärdas genom förebyggande arbetsmiljöåtgärder. Om risker för ohälsa kvarstår trots dessa åtgärder kan MEBA användas för att kartlägga diagnoser och besvär i övre extremiteterna hos individer på en arbetsplats. Den kan användas återkommande för att på ett strukturerat sätt följa utvecklingen av besvär/diagnoser i övre extremiteterna. MEBA kan användas för att tidigt identifiera besvär och diagnoser hos arbetstagare vilket kan leda till råd, arbetsanpassning eller andra lämpliga åtgärder.

Beskrivning av metoden
MEBA är ett standardiserat sätt för att undersöka och ställa diagnoser i övre extremiteterna. I MEBA ingår ett referensmaterial med förekomst av diagnoser och besvär på 3000 individer i olika yrken. Detta referensmaterial kan användas som jämförelse i kommunikationen med beställaren.

Styrkor
MEBA är en systematisk undersökningsmetod med ett stort referensmaterial.  MEBA går att genomföra ute på arbetsplatser och går relativt snabbt att genomföra.

Begränsningar
För rättvis jämförelse av besvär/diagnoser med referensmaterialet krävs stora arbetsplatser

Utbildning
Utbildning i metoden ges av Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Arbets- och miljömedicin i Lund.

Verktyget
I samband med att man går utbildning får man en DVD-skiva med instruktioner samt tillgång till referensmaterialet.

Rätt att använda
MEBA är utvecklad vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Det är fritt att använda metoden efter att man har gått utbildning.