Litteratur - Metaller

1.   www.kemi.se

2.   www.livsmedelsverket.se

3.   AFS 2011:18- Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar : http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_18.pdf

4.   Föreskrifter från Arbetsmiljöverket om bly:
Arbete i motorbranschen, AFS 1998:8 http://www.av.se/dokument/afs/AFS1998_08.pdf
Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5 http://www.av.se/dokument/afs/afs2007_05.pdf
Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_06.aspx

5.   Beryllium exposure and chronic beryllium disease. Infante PF, Newman LS. Lancet. 2004 Feb 7;363(9407):415-6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962519

6.   IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Cobalt in hard metals and cobalt sulfate, gallium arsenide, indium phosphide and vanadium pentoxide. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 2006:86 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol86/mono86.pdf

7.   Friberg L m fl, Handbook on the toxicology of metals, Elsevier, 2007

8.   Hansson S O, Hellsten E, Arbetsmiljö från A till Ö, Tidens förlag 1994

9. SOU 2000:53 Metaller och metallföreningar http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2000/06/sou-200053/