Länklista

FHV | Arbets- och miljömedicinska enheter | Myndigheter | Företag och organisationer | Övriga

Ergonomisektionen
Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

FHVforskning
Forskning till nytta för företagshälsovården och deras kunder.

FHVmetodik
Nya metoder för hälsa, hållbar arbetsförmåga och produktivitet i företagshälsovårdsverksamhet.

FHV.nu
Är en nationell portal för information om forskning, utveckling och undervisning inom området företagshälsovård.

FTF Arbetsmiljö
Föreningen riktar sig till de som arbetar med teknisk arbetsmiljö, t.ex. som arbetsmiljöingenjör.

Riksföreningen för företagssköterskor
Vi är en yrkesförening med medlemmar verksamma inom företagshälsovård och yrkesmedicin, spridda över hela landet inom alla typer av arbetsmiljöer.Vår huvud-uppgift är självklart att ta tillvara på och utveckla Företagssköterskans yrkesroll.

Svenska Företagsläkarföreningen
Två fokusområden för föreningen är Arbetsnära rehabilitering och Levnadsvanor, där även utbildningar genomförs regelbundet.

Sveriges företagshälsor
Är en branschförening för företagshälsovård i Sverige.

FHV | Arbets- och miljömedicinska enheter | Myndigheter | Företag och organisationer | Övriga

Arbets- och miljömedicin Linköping

Arbets- och miljömedicin, Göteborg

Arbets- och miljömedicin, Syd

Arbets- och miljömedicin, Örebro

Arbets- och miljömedicin, Umeå

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

FHV | Arbets- och miljömedicinska enheter | Myndigheter | Företag och organisationer | Övriga

Arbetsmiljöverket

Har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Försäkringskassan
Ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige.

Folkhälsomyndigheten
Har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.

Giftinformationscentralen
Svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt och till för alla och man får direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Inspektionen för Socialförsäkringen
Värnar om rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Inspektionen för vård och omsorg
Huvuduppgiften är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Kemikalieinspektionen
Central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontroll. Sajten innehåller bland annat regler, publikationer, information om inspektionen mm

Socialstyrelsen
En statlig myndighet under Socialdepartementet.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden

FHV | Arbets- och miljömedicinska enheter | Myndigheter | Företag och organisationer | Övriga

AFA
AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner.

Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

FORTE
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, främjar och stöder
grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap.

LO
LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund.

Prevent
Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

SACO
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting
Råd vid upphandling och samverkan med företagshälsovård.

TCO
TCO är en centralorganisation för 15 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar

Vision
Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

FHV | Arbets- och miljömedicinska enheter | Myndigheter | Företag och organisationer | Övriga

1177 Vårdguiden
Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Allt om städ
Hemsidan innehåller information som underlättar städarbetet och förklarar hur lokaler kan hållas fräscha till en rimlig kostnad. Vad är en bra städmetod?

Arbetarskydd
Nyhetstidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av företeelser i Arbetsmiljösverige. Men är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete, oavsett vad du arbetar med och var.

Arbetshygieniska mätningar - Uthyrning av instrument
Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet hyr ut instrument och provtagningsutrustning för mätningar av faktorer i den fysiska och kemiska arbetsmiljön.

Arbetsmiljöforskning
Hemsida där Arbetslivsjournalisterna utvecklat en nätplats och en kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, i samarbete med praktiker och forskare.

Arbetsmiljöupplysningen - Prevent
På Arbetsmiljöupplysningen får du svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Här kan du enkelt hitta information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö. Du hittar också information om vem som gör vad inom arbetsmiljö, till exempel skyddsombudets eller företagshälsovårdens roll.

Du & Jobbet
Du&jobbet är en oberoende tidning om arbetslivet som riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på något sätt engagerad i arbetsmiljö.

Ergonomiska mätningar - Uthyrning av mätinstrument
Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet har en mängd instrument för ergonomiska mätningar. Instrumenten är små, bärs direkt på kroppen och är framtagna för att användas i fält under en hel arbetsdag.

International Commission on Occupational Health (ICOH)
International Commission on Occupational Health (ICOH) är en internationell icke-statlig professionell förening med fokus på arbetsmiljö och hälsa.

Kemiguiden & Allergiforum

Guide för arbetsplatser där kemiska produkter och ämnen används.

NIVA
NIVA är ett utbildningsinstitut underställt Nordiska Ministerrådet. NIVAs uppgift är att erbjuda vidareutbildning för forskare, praktiker, experter och specialister inom området för hälsa och säkerhet i arbetet.

Norsk Arbeidsmedisinsk förenings tidskrift 
Ramazzini

Nyhetsbrev om arbetsmiljö och hälsa
Karolinska Institutets folkhälsoakademi ger ut ett nyhetsbrev om arbetsmiljö och hälsa. Ansvariga för brevet är Institutionen för folkhälsovetenskap och Institutet för miljömedicin.

Produkter i byggsektorn - BASTA
Syftet med BASTA är att bidra till utfasningen av farliga kemiska ämnen från byggsektorn och stöds av stora aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

Sunt Liv
Webbsidan www.suntliv.nu är en icke-kommersiell sida som görs på uppdrag av fack och arbetsgivare i landsting och kommuner. Syftet med sidan är att bidra till hälsa och god arbetsmiljö.

Svenska Laboratorier vid Arbets- och Miljömedicin, SLAMM
Här kan du söka bland en mängd analyser och var dom utförs i Sverige.

Svetsa rätt
Hemsida för dig som tycker att det är viktigt med säker och proffsig svetsning och vill bidra till det.