Krom

Förekomst och exponering
Förekomst i mineralet kromit. Krom förekommer i flera olika oxidationstal. De vanligaste är di-, tri- och hexavalent krom. De hexavalenta föreningarna är de mest toxiska. Normalt finns små mängder krom i dricksvatten och föda. Innan krom fann användning inom metallurgin var den viktigaste användningen som färgpigment. Krom används numera dessutom som legeringsmetall i rostfritt stål, som korrosionsskydd (förkromning) och vid garvning av läder. Den yrkesmässiga exponeringen sker inom dessa verksamheter, men också t ex vid svetsning av rostfritt stål samt vid arbete med cement i vilken krom kan finnas som naturlig förorening. I cementugnen oxideras dessa kromföreningar till sexvärt krom. Sedan 1980-talet tillsätts därför järn(II)sulfat vid tillverkningen av cementprodukter för att reducera kromet till mindre toxiska trevärt krom.

Omsättning
Upptaget av trevärt krom i magtarmkanalen är mycket litet, mindre än 0,5 %. Sexvärt krom tas upp betydligt bättre och kan också tas upp genom hud och slemhinnor. Efter upptaget sker intracellulärt en reduktion av absorberat hexavalent krom till trivalent. Trivalent krom är essentiellt för människan, då det behövs för glukosmetabolismen. Brist leder till minskad perifer insulinkänslighet. Man har vid yrkesmässig exponering noterat ökad urinutsöndring av krom, vilket tyder på ett systemiskt upptag, men för detta har man inte kunnat fastställa någon klinisk betydelse.

Hälsoeffekter
Sexvärt krom orsakar kontaktallergi och har också en kraftig ospecifikt irriterande/etsande effekt på hud och slemhinnor. Detta har man utnyttjat i sjukvården vid kromsyraetsning av näsblödningar. Liksom vid denna tillämpning har man vid höga exponeringar i arbetslivet sett perforation av nässkiljeväggen, s k kromsår. Vid yrkesmässig exponering för sexvärda kromföreningar har man noterat irritationssymptom av olika slag från de övre luftvägarna samt också obstruktiva lungbesvär. Arbeten där detta beskrivits är bl a svetsning i rostfritt stål och kromatering. Sexvärt krom är också allergent. Allergiska kontaktexem har beskrivits vid arbete med cement och vid kontakt med kromgarvat läder.

Sexvärt krom är carcinogent. Exponerade arbetare har en ökad risk att drabbas av lungcancer. Trevärt krom kan orsaka en godartad pneumokonios, samt också bronkit och emfysem.

Hygieniska gränsvärden och biologisk mätning
För sexvärt krom är de kritiska effekterna slemhinneirritation samt cancerrisken. Nivågränsvärdet för Cr6+ (kromater och kromsyra) är 0,005 mg/m3. För två och trevärt krom är den kritiska effekten lungpåverkan. Nivågränsvärdet för metalliskt krom och oorganiska föreningar utom de sexvärda är 0,5 mg/m3 (totaldamm). Mätning av kromhalten i blod och urin är besvärlig. Man kan ha stora problem med kontamination från t ex provtagningskanyler. Trots att man kunnat fastställa att exponering för krom ger ökning i B-Cr och U-Cr har man ingen användning för detta, annat än möjligen som exponeringsmarkör. Det finns ett linjärt samband mellan lufthalten och utsöndringen i urinen.