Krav och funktionsschema (KOF)

Användningsområde

Krav och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovårdsteamet, den anställde och hans/hennes chef. Mötet genomförs som en strukturerat samtal mellan den anställde och hans/hennes chef där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.
     KOF-metoden används när man behöver en strukturerad genomgång av balansen mellan krav och funktion i nuvarande arbete för att få underlag att ta ställning till om anpassning i nuvarande arbete är möjlig och vilka åtgärder som i så fall kan vara lämpliga.
     KOF-metoden knyter an till WHO's ICF-klassifikation och har sina rötter i Nederländerna varifrån den kom till Norge för ca 10 år sedan och där anpassades till användning inom företagshälsovården.

Beskrivning

Arbetskraven är uppdelade i 6 huvudområden:
1 - Krav på psykisk och kognitiv förmåga
2 - Krav på basala färdigheter och social förmåga
3 - Krav på tolerans för fysiska förhållanden
4 - Krav på förmåga till dynamiskt arbete
5 - Krav på förmåga till statiskt arbete
6 - Krav på att kunna arbeta vissa tider

Genomförande

Arbetsgivare och arbetstagare enas gemensamt om vilken kravnivå, som ställs på arbetstagaren i det aktuella arbetet/befattningen. Kravnivån graderas i 3 nivåer:
1 = ej aktuellt för arbetet/befattningen. Om man är ense om ”1” så behöver funktionsnivån ej diskuteras utan man går direkt vidare till nästa typ av krav.  
2 = det krävs en funktionsförmåga, som man kan förvänta sig att de flesta personer i yrkesaktiv ålder besitter utan särskild träning eller upplärning. De flesta funktionerna förklaras i schemat och där föreslås även nivå för vad som kan betraktas som normal funktionsförmåga.
3 = det krävs hög funktionsförmåga (utöver det som beskrivs under 2).

Efter genomgång av nivåer för arbetskrav, skall den anställdes aktuella funktionsförmåga graderas avseende samma områden som kraven. Funktionsförmågan graderas i 3 nivåer:
1 = funktionsförmågan är lägre än vad man kan förvänta sig av en frisk man/kvinna i yrkesaktiv ålder
2 = funktionsförmågan befinner sig på en nivå, som man kan förvänta sig av en frisk man/kvinna i yrkesaktiv ålder
3 = funktionsförmågan är högre än vad man kan förvänta sig av en frisk man/kvinna i yrkesaktiv ålder.
     Aspekter på arbetet/befattningen där den anställdes aktuella funktionsförmåga understiger arbetskraven bör undersökas närmre. Är det möjligt att förändra arbetskraven och/eller är det möjligt att öka den anställdes funktionsförmåga?
     Genomgång av KOF-schemat tar ca 1 timme. Därutöver behövs förberedande kontakt med både den anställde och den chef som ska delta så att alla är införstådda i varför KOF ska göras, hur det går till och vad resultatet ska användas till.

Styrkor

Metoden är utvecklad med tanke på företagshälsovårdens behov och kan användas i alla branscher och oberoende av företagets/arbetsplatsens storlek. Metoden ger också förutsättning att öka den anställdes delaktighet tidigt i rehabiliteringsprocessen.

Begränsningar

Metoden ger ej svar på vad som behöver göras för att öka en persons arbetsförmåga utan avser att synliggöra områden där det finns en missmatch mellan krav och förmåga och detta oavsett förekomst av ev sjukdom och diagnos.
     Introduktion krävs för den personal som ska använda KOF-metod lämpligen i form av en introduktionsutbildning. Utbildning har tidigare getts som en kursdag men är från och med februari 2014 tillgänglig som  webbaserad utbildning. Den webbaserade KOF-utbildningen har utvecklats av Arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med Uppsala universitetet.
 

Upphovsrätt

Metoden har sitt ursprung i den nederländska metoden Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Metoden har modifierats och översatt till norska av företagsläkare Marijke Engbers, tidigare verksam vid Modums företagshälsovårdsenhet i Åmot, Norge. För användning i Sverige finns en svensk översättning som erhålls i samband med utbildning enl ovan.

Länkar

Webbaserad introduktionsutbildning 
(Info finns längst ned i länken, utbildningen är just nu pausad för nyanmälningar)

Referenser

Engbers M, Furulund P. Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten. Test av Krav og Funksjonsskjema i praxis.
Slutrapport till NHO Arbetsmiljöfondet Projekt S-2387. 2006 Oslo 1-20.

Liethof W. Utvärdering av ”Krav och Funktionsschema”, en ny metod för bedömning av arbetsförmåga för företagshälsovården. Projektarbete vid Företagsläkarutbildningen 2010/2011, Uppsala universitet.

- Saevig M. Är Krav och Funktionsschema (KOF) en användbar metod vid arbetslivsinriktad rehabilitering? Magisterprogrammet i arbete och hälsa VT 2017, Karolinska Institutet IMM.

Kontaktperson AMM Uppsala

Vid frågor om metoden kontakta

Therese Hellman