Kemisk och fysikalisk arbetsmiljö

Se högerspalt för länkar till metoder.

Arbetstagare i många branscher kommer i kontakt med kemikalier. Kemikalier kan orsaka både lokala skador såsom frätskador och brännskador och systematiska hälsoeffekter så som allergier, reproduktionstoxiska effekter, hormonstörningar och cancer. År 2011 tillverkades 20 300 kemiska produkter i Sverige och 61 200 produkter inom EU.

Stora insatser har gjorts för att minska de kemiska hälsoriskerna. I det perspektivet är det oroande att konstatera att användningen av allergiframkallande ämnen i olika produkter ökar. Likaså har importen av kvicksilver och användningen av andra hälso- och miljöfarliga metaller som krom och kadmium ökat under de senaste åren. Läs mer om metaller. http://www.ammuppsala.se/metaller.

Arbetsmiljöverket utfärdar regler om bland annat arbete med kemikalier (Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, Hygieniska gränsvärde AFS 2011:18) och även föreskrifter om specifika ämnen.
 
REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), är en kemikalielagstiftningen som gäller från 1 juni 2007 i samtliga EU-länder. Syfte är att få ett helhetsgrepp på kemisk hälso- och miljörisker. Riskbedömning och redovisning av hur kemiska ämnen hanteras säkert åläggs företagen, som får ett tydligt ansvar för undersökning ämnens hälso- och miljöfarlighet. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida. Den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA har inrättat stöd med vetenskaplig och teknisk rådgivning för tillämpning av Reach-förordningen.

Även miljöbalken tar upp kemikalieanvändningen. Bland annat finns allmänna hänsynsregler, kunskapskrav, försiktighetsprincipen, bevisbördsregel, hushållnings- och kretsloppsprincip, produktvalsprincip och regler för miljövillkor för industriell verksamhet. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Centralt inom Uppsala läns landsting, på miljö- och kemiavdelningen, arbetar man med att minska kemikalieanvändningen och ersätta produkter med mindre farliga produkter.

På Arbets- och miljömedicin har vi undersökt exponeringen för lösningsmedel inom flera yrken bl a målare, klottersanerare och inom tillverkning av plasttankar. Även arbetsmiljön hos flygande personal m a p olika faktorer i innemiljön har undersökts.

Till de fysikaliska arbetsmiljöriskerna hör vibrationer, buller och elektromagnetiska fält. Vid Arbets- och miljömedicin har vi speciellt studerat buller inom skola/förskola och inom flyget. Arbetsmiljöverket har gjort en gratis app för iPhone, Ipod touch och Android, se www.av.se/teman/buller/app/index.aspx

Instrument för mätningar i arbetsmiljöer kan hyras från Arbets- och miljömedicin Örebro: http://www.orebroll.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets--och-miljomedicinska-kliniken/Tjansteutbud/Poolen/

Projekt