Hästar

Hästsporten är den näst största sporten i Sverige idag, näst efter fotbollen. Utövarna av denna sport vill även de ha nära till sina hästar, liksom man vill ha nära till gymmet, affären och skolan. Det gör det att hästgårdar och travanläggningar, som tidigare legat på landet, idag ligger närmre tätortsnära miljöer och blir således omgärdade av bostäder och annan bebyggelse. Hästnäringen är på stark frammarsch i Sverige. Enligt Jordbruksverket finns idag ca 370 000 hästar i landet, och en progressiv utveckling inom området pågår och man anser att det finns en stor näringspolitisk potential. Även på det socialpolitiska området anses det finnas klara fördelar att vinna, genom det ökande antalet fritidshästar ges ungdomar i alla åldrar möjlighet till en meningsfull fritid. Hästen i samhället har alltså många fördelar, men den kan även få en baksida. Mer än 200 000 hästar finns, enligt Jordbruksverkets beräkningar, i tätortsnära miljöer och därmed i närheten av bostäder, skolor och daghem. Detta skapar problem vid tillämpningen av Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Samhällets ambition är att skydda människor från att ofrivilligt utsättas för ämnen som kan påverka hälsan negativt. I ett statligt betänkande (Allergiutredningen, Socialstyrelsen SOU 1989:76, s 224) föreslogs ett minsta avstånd på 500 m mellan bostads- och fritidsbebyggelse och områden med hästhållning. Vidare har Boverket givit ut ett allmänt råd i frågan som i stort följer förslaget i Allergiutredningens betänkande (AR 1995:5). Socialstyrelsen har senare uttalat att ett skyddsavstånd på 200 m kan vara rimligt med hänsyn till olägenheter såsom lukt, flugor, buller, skydd för vattentäkter och allergenspridning (Meddelandeblad juni 2004). Socialstyrelsen tar dock inte ställning i det enskilda fallet utan det är kommuner och länsstyrelsen som bör göra en fall-till-fall bedömning om vilket avstånd som är lämpligt.

Baserat på den forskning som har gjorts i Sverige om spridning av hästallergen från hästanläggningar har Boverket i sina nya riktlinjer om skyddsavstånd valt at inte ange några antal meter utan att man måste avgöra avståndet i det enskilda fallet, beroende på storleken av hästanläggning, rådande topografi, växtzoner och meteorologi. Detta gör att det finns ett stort behov av verktyg för att kunna beräkna spridning av hästallergen i olika scenarier

Folkhälsomyndigheten

Projekt